Ερώτηση για την έλλειψη ηλεκτροφωτισμού στη Λ.Βάρης-Κορωπίου

ΕΡΩΤΗΣΗ_ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_100314.JPEGΕρώτηση_Βάρης Κορωπίου_ΔΑφεντούλη100314