Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης η Δ. Αφεντούλη

Η Δέσποινα Αφεντούλη είναι μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, η οποία συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α 2/2010 ) στην Περιφέρειαdafentouli Αττικής.